GARANTI/SKÖTSEL

Garanti

Garantin är ett skydd mot sk ursprungliga fel, vars upphov härstammar från fel i produktens tillverkning. Garantin gäller inte för fel som uppkommit efter produkten lämnat fabrik, tex ovarsam hantering, felaktigt montage, transportpåverkan, felaktig lagring.

Garantins omfattning

Pyrokno Sverige AB lämnar garanti för i fabrik ytbehandlade och monterade produkter, gällande rötskador i fönster/partiers virkesdelar, kondens mellan glasen i isolerrutor och fönstrets funktion. Glassprickor omfattas inte av garantiåtagandet.

Garantiförutsättningar

För garantin skall gälla krävs följande:
• att fönster/partier inte utsatts för yttre åverkan, eller använts på onormalt sätt som påverkat produktens funktion.
• att leverans, lagring, montering och underhåll skett enligt våra instruktioner.
• att fönster/partier ej reparerats eller ändrats av annan än av oss auktoriserad personal.
• att fastsatt skylt visande produktens typgodkännande ej är övermålad eller avlägsnats.

Garantiåtagande

Fel som omfattas av garantin åtgärdas av Pyrokno, som svarar för alla kostnader beträffande material och det arbete som krävs för att åtgärda felet. Övriga arbetskostnader som återställande av foder/täcklister och annan kringutrustning ingår ej i garantiåtagandet. Likaså ingår ej kostnader för eventuella byggnadsställningar och lyftanordningar som kan erfordras. Pyrokno avgör om produkten skall repareras eller utbytas. Skador på produkten som inte dokumenterats före inmontering accepteras inte som fel, likaså skador beroende på vanvård, onormalt brukande, bristande underhåll eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund.

Garantitid

Garantitiden för fönster/partier räknas från leveransdatum och isolerrutor räknas garantitiden från det datum som är stämplat i isolerrutans list
• 10 års garanti mot röta
• 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerruta.
• 2 års garanti på funktion och beslagsutrustning


www.pyrokno.se